Reklamačný poriadok

podnikateľského subjektu:

WHITE HOME s. r. o.

 so sídlom: A. Sládkoviča 3600/3, 917 01 Trnava

prevádzkáreň: ATRIUM, Einsteinova ul. 9, 851 01 Bratislava

IČO: 51260328

DIČ: 2120656670

IČ DPH: SK2120656670

zapísaná v obchodnom registri Trnava, odd. Sro, vl.č. 41302/T

(ďalej aj len ako „predávajúci“). 

 

I. Predmet úpravy

1.  Prevádzkovateľ internetového obchodu whitehome.sk a prevádzky WHITE HOME, Einsteinova ul. 9, 851 01 Bratislava vydáva ako predávajúci v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok v nižšie uvedenom znení.

2.  Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá záruka a ktorý si kupujúci zakúpili u predávajúceho. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho.

 

II. Zodpovednosť predávajúceho

1.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar, ktorý si zakúpil:

a) má požadovanú kvalitu, rozmer, druh a úžitkové vlastnosti udané predávajúcim alebo výrobcom

b) je bez vád

c) predal za cenu uvedenú v cenníku alebo na základe dohodnutej ceny.

2.  Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré

a) existovali pri jeho prevzatí

b) vznikli v priebehu záručnej doby, ktorú poskytol predávajúci alebo výrobca tovaru vo svojom záručnom liste potvrdeným predávajúcim alebo vyplýva z doby uvedenej v tomto reklamačnom poriadku.

 

III. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru, ktoré:

a) nemožno pokladať za vady a na ktoré sa nevzťahuje záruka podľa čl. VII.,

b) vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.

2. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru, ak kupujúci nevie hodnoverným spôsobom preukázať jeho zakúpenie od predávajúceho.

 

IV. Vady tovaru

1. Vady tovaru rozlišujeme na odstrániteľné, neodstrániteľné alebo opakujúce sa.

A/ Odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné vady, je kupujúci oprávnený požadovať:

a) ich bezplatné, riadne a včasné odstránenie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia zákonom ustanovenej lehoty (max. do 30 dní),

b) výmenu chybnej súčiastky, časti alebo dielu tovaru, ak sa chyby týkajú iba súčiastky, časti alebo dielu,

c) výmenu tovaru, za predpokladu, že ešte nebol použitý a tiež ak by výmenou súčiastky (časti, dielu) vznikli predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady,

B/ Neodstrániteľné vady sú vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru. Pri preukázaní neodstrániteľných vád je kupujúci oprávnený požadovať výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. V prípade, ak výmena tovaru zo strany predávajúceho, resp. výrobcu nie je možná, realizovateľná a zistená vada bráni riadnemu užívaniu tovaru, je kupujúci oprávnený požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky .

Ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru, môže predávajúci na základe žiadosti kupujúceho poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru. Po poskytnutí zľavy nie je možné uplatniť si nároky z takto zľavneného tovaru, resp. časti alebo dielu.

C/ Opakujúce sa vady, je kupujúci oprávnený požadovať aby predávajúci vymenil vadný tovar za bezvadný alebo odstúpil od zmluvy, ak vadu síce možno odstrániť avšak táto vada bráni riadnemu užívaniu tovaru vzhľadom na vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na tovare súčasne vyskytli, pričom každá z vád bráni riadnemu užívaniu veci.

 

V. Reklamácia tovaru

1.  Kupujúci má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá.

2. Vadu tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, bezodkladne po tom, čo mal možnosť prezrieť si tovar.

3.  Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia kupujúcim , kupujúci je povinný vytknúť vadu tovaru bez zbytočného odkladu odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

4.  Ak kupujúci nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.

5. Predávajúci je povinný spísať o vytknutí vady reklamačný protokol (ďalej ako ,,protokol“), ktorý obsahuje najmä údaje, kto, kedy a kde vytkol vadu tovaru, popis vady a spôsob vybavenia reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, ktorú zavinil kupujúci svojim konaním alebo svojou nespoluprácou, resp. neposkytnutím súčinnosti. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.  Ak kupujúci  reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8. Ak kupujúci  reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

VI. Záručná doba

1. Na všetky druhy tovaru poskytuje predávajúci záruku v dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak pri konkrétnom tovare.

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Záruka sa nevzťahuje na:

- opotrebovanie tovaru bežným používaním,

- prípady, keď je tovar poškodený neodbornou montážou, manipuláciou a zaobchádzaním.

4. Podmienkou pre uznanie reklamácie je, aby bola uplatnená počas záručnej lehoty. Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

5. Pri výmene tovaru za nový tovar v rámci reklamácie začne plynúť nová záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru od predávajúceho.

 

VII. Vylúčenie záruky tovaru

1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil kupujúci alebo iná osoba poškodením tovaru alebo neodbornou manipuláciou alebo vznikli nezávisle od ich konania vyššou mocou (vis maior),

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený,

c) zjavne mechanicky alebo inak zničeného alebo evidentne poškodeného alebo znečisteného tovaru cudzou látkou, z ktorého je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie nemohla spôsobiť kupujúcim reklamovaná vada,

d) vznikli ako následok o svojvoľných opráv alebo opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou podľa tohto reklamačného poriadku,a iných zrejmých neodborných zásahov tovaru alebo akýmkoľvek iným jeho zaobchádzaním, ktoré je v rozpore so záručnými podmienkami o nesprávneho skladovania, uschovania alebo odkladania tovaru v nevhodnom prostredí, o pri poškodení ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou.

 

VIII. Preberanie tovaru

1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar a jeho obal, bezodkladne po odovzdaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru bezodkladne pri preberaní tovaru vyhotoví kupujúci spolu s dopravcom protokol o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.

2. Reklamáciu na rozbité sklenené časti si môže kupujúci uplatniť len u dopravcu. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou a zapríčinené dopravcom. V tejto súvislosti je vždy dôležité požiadať o kontakt na prepravcu, z ktorého pošlú technika, aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal zápis o poškodení zásielky.

3. Reklamácia na tovar zo strany predávajúceho bude uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu tovaru.

 

IX. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru (postup pre uplatnenie reklamácie)

1. Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie pod pojmom miesto uplatnenia reklamácie prevádzkareň predávajúceho v ATRIUM, Einsteinova ul. 9, 851 01 Bratislava (ďalej len ,,miesto uplatnenia reklamácie“).

2. Kupujúci je oprávnený uplatniť zodpovednosť za vady tovaru (ďalej len ,,reklamácia“) v mieste uplatnenia reklamácie. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom úplného a riadneho spísania protokolu a doložením všetkých príslušných dokladov podľa tohto článku.

3. Reklamácia musí obsahovať:

* názov reklamovaného tovaru,

* konkrétny popis závady,

* reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť,

* kópiu dokladov o nadobudnutí (dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad.),

* záručný list ( u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí – stačí kópia),

* adresu, na ktorú zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na kupujúceho (tel. č. , e-mail).

4. V prípade, ak kupujúci spolu s tovarom nepredloží doklady o nadobudnutí, predávajúci si vyhradzuje právo nezačať konanie o reklamácii tovaru až do doby, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni.

5. V prípade, ak kupujúci neodstráni formálne nedostatky v lehote podľa bodu 4, predávajúci konanie o reklamácii tovaru zastaví.

6. Ak kupujúci uschoval u predávajúceho reklamovaný tovar, predávajúci ho primeraným spôsobom vyzve (písomne, telefonicky, faxom, e-mailom), aby tovar do siedmich (7) kalendárnych dní vyzdvihol. Po márnom uplynutí tejto lehoty bude tovar uschovaný za skladné vo výške 1,5 EUR za každý deň uloženia, najdlhšie však do šiestich (6) mesiacov odo dňa odoslania písomného upozornenia na vyzdvihnutie tovaru. Po uplynutí uvedenej 6 -mesačnej lehoty vznikne predávajúcemu právo tovar držať, užívať ho, nakladať s ním, a nadobudne k tovaru vlastnícke právo.

7. Reklamáciu prijíma predávajúci, resp. jeho zamestnanec, ktorý je určený na prijímanie reklamácií kupujúcich (,,zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií“). Pri uplatnení reklamácie predávajúci, resp. zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný spísať protokol, ktorý po spísaní kupujúci musí potvrdiť podpisom. Jedno vyhotovenie protokolu predávajúci vydá kupujúcemu. Na účely podľa tohto odseku je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho.

8. Následne predávajúci, resp. jeho zamestnanec poverený vybavovaním reklamácie je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do troch (3) pracovných dní, následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsiať (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, resp. podľa dohodnutého termínu.

9. Ak ide o odstrániteľnú zrejmú vadu, predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.

10. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu, predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a požadovať vrátenie zaplatenej čiastky.

11. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný, považuje sa reklamácia za vybavenú.

 

X. Záverečné ustanovenia

1.    Vo veciach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok, sa použijú najmä ustanovenia zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona a Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ako aj ustanovenia iných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2.   Kupujúci súhlasí, aby predávajúci spracovával a uchovával osobné údaje kupujúceho, obsahujúce jeho meno a priezvisko, bydlisko a iné údaje, ktoré môžu byť dôležité na plnenie záväzkov voči kupujúcemu. V súlade s účinnými predpismi o ochrane osobných údajov môže predávajúci tieto informácie  použiť pre svoju administratívu a pre účely vybavenia objednávky či reklamácie kupujúceho.

3.   Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa primerane použijú aj pri oprave a úprave tovaru.

4.   Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. januára 2018.