Ochrana osobných údajov

Pretože nám v spoločnosti WHITE HOME s.r.o. záleží na Vašom súkromí a ochrane Vašich osobných údajov, dovoľujeme si Vás informovať ako sú Vaše údaje spracované a aké sú Vaše práva, a to v súlade s našim cieľom naplniť požiadavky vyplývajúce zo Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR), ktoré sa v plnom rozsahu uplatnili od 25. mája 2018.

 

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

- spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetom obchode whitehome.sk v rozsahu:

FO: titul, meno, priezvisko, fakturačná/dodacia adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu

PO: názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, fakturačná/dodacia adresa, e-mailová adresa, meno kontaktnej osoby, telefón, číslo bankového účtu, IČO (príp. DIČ, IČ DPH ak je platcom DPH)

- marketingu a to formou zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu v rozsahu: e-mailová adresa

 

Prevádzkovateľ alebo prepravná spoločnosť je oprávnená, pri odovzdávaní tovaru, vyžiadať si doklad totožnosti od zákazníka za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej v doručovacej adrese.

 

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona 122/2013 Z.z., aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

Prevádzkovateľ prehlasuje že:

- spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,

- nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

Spoločné ustanovenia:

- Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

- Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim a prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

 

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

- TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, Nitra, Slovenská republika, IČO: 36703923, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel S, Vložka č. 10363/N

- Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO:00686930, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 71/B

- Centrála Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO: 49240901, zápis do obchodného rejstříku, vedeného Městským soudem v Prahe, oddíl B, Vložka č. 2051

 

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov je spoločnosť WHITE HOME s.r.o., A. Sládkoviča 3600/3, 917 01 Trnava, IČO: 51260328 (ďalej aj len ako „WHITE HOME“).

 

Pri získavaní, využívaní a ochrane Vašich osobných údajov chceme postupovať správne. Preto sme vypracovali zásady ochrany súkromia, ktoré:

- stanovujú typy osobných údajov, ktoré získavame,

- vysvetľujú akým spôsobom a prečo získavame a využívame Vaše osobné údaje,

- vysvetľujú kedy a prečo ich zdieľame s inými organizáciami,

- vysvetľujú práva a možnosti, ktoré máte v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi.

 

Ponúkame veľké množstvo produktov a služieb, preto chceme, aby bolo jasné, čo tieto zásady ochrany súkromia pokrývajú. Zásady ochrany súkromia sa Vás týkajú vtedy, keď využívate naše služby.

 

Využívanie našich služieb znamená:

- nakupovanie v našej predajni alebo prostredníctvom e-shopu whitehome.sk,

- registrácia do elektronického systému priamej marketingovej komunikácie, ako napríklad zasielanie informačných správ (newsletter), ktorý od nás dostávate cez e-mail alebo SMS,

- registrácia do našich zákazníckych klubov alebo účasť na prieskumoch, súťažiach alebo udalostiach, ktoré organizujeme.

 

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré prevádzkujú iné organizácie s vlastnými zásadami ochrany súkromia. Pred poskytnutím Vašich osobných údajov na webovej stránke sa uistite, že ste si dôkladne prečítali podmienky a zásady ochrany súkromia, keďže naša spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky iných organizácií. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú GDPR.

 

Typy údajov, ktoré od Vás môžeme získať počas využívania našich služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov

 

Pri registrácii a vytváraní vlastného konta na našej webovej stránke nám môžete poskytnúť:

- Vaše osobné údaje vrátane dodacej a fakturačnej adresy, e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia, titulu, pohlavia,

- Vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste si zvolili.

 

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu:

- informácie o Vašich online nákupoch (napr. čo ste si kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to zaplatili),

- informácie o Vašom online správaní počas prehliadania e-shopu,

- informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili naše služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času Vášho prístupu do našej webovej stránky, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné http(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení,

- osobné údaje, ktoré o Vás poskytnete kedykoľvek, keď nás kontaktujete v súvislosti s našimi službami (napr. Vaše meno, používateľské meno a kontaktné údaje, vrátane telefonickej, e-mailovej, poštovej komunikácie alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete),

- údaje o e-mailových a iných digitálnych správach, ktoré sme Vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste klikli,

- Vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych prieskumov či recenzií.

 

Akým spôsobom a prečo využívame Vaše osobné údaje?

Viac sa dozviete tu.